Doğru, Farklı Karabük Haberleri

Günlük

Karabük – Eskipazar Devlet Hastanesi

Eskipazarlılar yapımına yeni başlanan Devlet Hastanesi’nin hizmete açılacağı günü bekliyor.

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Rıfat Yaman’ın 2013 yılında gazetecilere yaptığı açıklamada 50 yataklı olacağı belirtilen Eskipazar Devlet Hastanesi kapasitesi Sağlık Bakanlığı tarafından 25 yataklı olarak belirlendi.

50 YATAK 25 YATAK OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 yataklı olarak yapımı kararlaştırılan Eskipazar Devlet Hastanesi’nin 6 Haziran 2015’de ihalesi tamamlandı ve yapım çalışmaları başladı.

NÜFUS YAŞLANDI

Son 10 yılda Eskipazar ve çevresinde yeni iş sahaları açılmadı, işsiz sayısı arttı başka kentlere göç olmaya başladı.

Özellikle gençlerin büyük kentlere çalışmaya gitmesiyle yaşlılık oranı yükseldi ve ilçe emekli kenti durumuna geldi. 

İnternette yaptığım araştırmada 2014 yılında hazırlanan bir SAĞLIK RAPORU dikkatimi çekti. Sizlerin de bu ilginç tespitleri olan raporu okumanızı istiyorum.

2014 Yılında Eskipazar için hazırlanan SAĞLIK RAPORU

2014 Yılında Eskipazar için hazırlanan SAĞLIK RAPORU

Bu rapor, Eskipazar halkının son zamanlarda sağlık hizmetleri alanında yaşadığı sorunların nedenlerini tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği (EKODER) tarafından hazırlanmıştır.

Eskipazar halkının düşünceleri, EKODER tarafından yapılan “Sağlık Anketi” yoluyla ve yüz yüze görüşmeler ile tespit edilerek rapora yansıtılmıştır. Ayrıca bu raporda Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen sağlık alanında yeniden yapılanma çerçevesinde yaşanan değişimlerin Eskipazar sağlık birimlerine etkisine de yer verilmiştir.

A)- Eskipazar’da Sağlık Birimleri Açısından Mevcut Durum

1) Eskipazar Entegre İlçe Hastanesi

Bilindiği üzere uzun yıllardır Bahçepınar Mahallesinde sağlık hizmeti vermekte olan “Eskipazar Devlet Hastanesi “2009 yılında statüsünü kaybederek demirbaşları ile birlikte Karabük Devlet Hastanesine bağlanmıştır. Ancak daha sonra hizmette görülen aksamalar ve görülen lüzum üzerine Karabük Devlet Hastanesi birimi olmaktan çıkarılarak Sağlık Bakanlığınca yeni bir statü olarak ülke genelinde bazı yerlerde de kurulan “Entegre İlçe Hastanesi” statüsüne döndürülmüştür.

Entegre İlçe Hastaneleri; “3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Sağlık Bakanlığına verdiği yetkiye göre kurulmuştur. Bu hastanelerin kuruluş amacı; “Ulaşım imkanları, coğrafi şartlar gibi sebeplerle nüfus değişikliğinin beklenenden fazla olduğu yerleşim yerlerinde, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunun tek merkezden yapılması suretiyle, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesine imkan sağlamak”olarak ifade edilmektedir. Entegre İlçe Hastaneleri kurularak, İlçe merkezinde bulunan mevcut Sağlık Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, vb. sağlık kuruluşlarının tek çatı altına toplanarak güçlü bir sağlık birimi oluşturulması hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Entegre ilçe ve entegre belde hastanelerinin personel kadro sayısı, ilçe/belde ihtiyaçları göz önüne alınarak aşağıdaki ünvanlar dahilinde olmak üzere İstihdam Planlama Kurulunca (İPK) belirlenmektedir.Bu hastanelere verilebilecek en geniş kadro aşağıdaki gibi olabilmektedir..

Entegre İlçe Hastanesi/Entegre Belde Hastanesi Personel Kadrosu:
Baştabip- Uzman Tabip -Pratisyen -Diş Tabibi -Hastane Müdürü -Başhemşire Hemşire -Acil Tıp Teknisyeni -Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni) -Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) -Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı -Teknisyeni) Sağlık Memuru (Laboratuvar Teknisyeni)- Sağlık Memuru (Anestezi Teknisyeni)- Ambulans ve Acil Tıp Teknisyeni -Ebe- Ayniyat Saymanı -Şef -Memur / Tıbbi Sekreter Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni -Şoför -Kaloriferci- Teknisyen Hizmetli- Veznedar

2) Eskipazar Aile Sağlığı Merkezi
Eskipazar’da sağlık hizmeti veren ikinci bir birim ise Eskipazar Aile Sağlığı Merkezidir.

Eskipazar Aile Sağlığı Merkezi, İlçe merkezinde halkın kolayca ulaşabildiği kendi hizmet binasında hizmet vermekte iken, buradan alınarak Bahçepınar Mahallesinde Entegre İlçe Hastanesi bünyesine taşınmıştır.

Halen Aile Sağlığı Merkezi Entegre Hastane çatısı altında hizmet vermektedir.

B)-Eskipazar Halkının Sağlık alanında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sorun 1) Mevcut Eskipazar Devlet Hastanesinin statüsünü kaybederek Entegre İlçe Hastanesine dönüştürülmesi.

Halkın Beklediği Çözüm: Eskipazar halkı sağlıkta yaşadığı en büyük problemi Hastanenin Entegre olmasında görmektedir.Hastane entegre olmadan önce kadın doğum uzmanı, dahiliye uzmanı, çocuk uzmanı dönüşümlü olarak haftada belirli günlerde Eskipazar’a gelerek muyene ve tedavi hizmeti verir iken halihazırda bu imkanın ortadan kalkmış olması, uzman doktora ilaç yazdırmak ve ilaç raporu almak için bile 35 km mesafedeki Karabük’e gitmek zorunda kalınması, Eskipazar halkında hoşnutsuzluk yaratmakta ve bu gelişmeler Entegre Hastane uygulamasına bağlanmaktadır. Yukarıda tabloda da görüldüğü üzere Entegre hastane norm kadrosunda “Uzman Tabib ” bulunmasına rağmen ilçemizde uzman hekim bulunmadığından en azından dahiliye gibi bir uzman hekimin kadrolu, kadın doğum uzmanının da haftanın belli bir günü hastanemizde poliklinik hizmeti vermesi beklenmektedir. Özellikle kadınlarımızın yalnız başlarına Karabük hastanelerine gitmede yaşadıkları sıkıntılar nedeni ile eksik sağlık hizmeti aldıkları bir gerçektir.

Mevzutta; “Entegre İlçe Hastanesi, coğrafi durum,ulaşım, nüfus, bölgenin altyapı ve diğer özellikleri göz önüne alınarak Valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile açılır ve aynı yolla kapatılır” denilmektedir.

Buna göre,
Eskipazar Entegre devlet hastanesi istenilen teknik kapasiteye sahip olmadığından, İlçede yaşayan insanların poliklinik, acil ve koruyucu sağlık hizmetleri aynı çatı altında tek bir hastaneden yeterince verilemediği gibi Samsun-İstanbul karayolu üzerinde İlçe sınırlarında bulunan Kemikli Dede bölgesinde sıkça yaşanan trafik kazası nedeniyle ihtiyaç duyulan yoğun acil hizmetinde de yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Entegre Devlet Hastanesinin kapatılarak yeniden İlçe Devlet Hastanesine dönüştürülmesi Eskipazar halkının haklı talebidir. Mermer Mahallesine yapılacak olan YENİ HASTANENİN Fizik Tedavi yada Trafik gibi DAL HASTANESİ olarak ilçeye kazandırılması halinde halkımıza sunulan sağlık hizmetinin daha nitelikli hale geleceği düşünülmektedir.
 
Sorun 2) İlçe merkezinde hizmet etmekte olan Aile Sağlığı Merkezinin şehir merkezinden kaldırılarak şehre 2 km mesafede Bahçepınar Mahallesindeki Entegre İlçe Hastanesine taşınması.

Halkın Beklediği Çözüm : Bu hususta özellikle ulaşım yönünden yaşlılar büyük sıkıntı çekmekte ve sağlık hizmetine ulaşmaları zorlaşmaktadır. Eskipazar halkı bu uygulamadan geri dönülmesi ve Aile Sağlığı Merkezinin eski yerine taşınması için geniş katılımlı imza kampanyaları düzenleyerek taleplerini Kaymakamlık makamına iletmişlerdir.Kaymakamlık makamının yetkili birimlerce görüşerek olumlu yanıt vermesi beklenmektedir. Ayrıca konu çözüm bulana değin Eskipazar Belediyesinin çarşı-hastane arası belli saatlerde ücretsiz servis koyması halkın talepleri arasındadır.2 saat aralıkla sabah 08-10 ve öğleden sonra 13-15 saatleri arasında birer kez olmak üzere sunulan ücretli ulaşım imkanı yetersiz kalmaktadır.

Sorun 3) Acil Servis personeli yetersiz. Entegre İlçe Hastanesinde Acil kadrosunda 2 Hekim bulunmakta ve 24 saat esasına göre çalışan bu birimde hekim yetersiz kalmaktadır. Bu durumda yönetmelik gereği Acil Nöbete, Aile Hekimleri dahil olmaktadır.Aile Hekimleri 8 saatlik normal çalışma süresi sonunda 24 saatlik nöbete girdiğinde 32 saat çalışmak zorunda kalmaktadır. Fazla çalışma nedeni ile hekimlerin performansı dolayısı ile hizmetin kalitesi düşmektedir.

Halkın Beklediği Çözüm: Entegre İlçe Hastanesinde Acil Hekim kadro standartı 2 olduğundan bu sayının 1 artırılarak 3 olarak yükseltilmesi ,bunun yanı sıra 5 olan Aile hekimlerinin sayısının da 1 eksiltilerek 4 olması için gerekli girişimlerin yapılması. Böylece toplam hekim sayısını değiştirmeden Acil bölümün doktor açısından yeterli hale getirilmesi.

Sorun 4) Eskipazar Acil Bölümünden Karabük’e havale edilen hastaların, Karabük Acilde kısa sürede teşhis ve tedavisi tamamlanarak taburcu edilmeleri ancak bu hastaların aynı gün içinde evlerinde genç yaşta yaşamlarını yitirmeleri önemli bir sorun haline gelmiştir. İlçemiz halkı arasında Merhum Sait ÇELİK ve Merhum Erdoğan IRMALI`nın vefatı bu kaygıların odaklandığı örnekler olarak bilinmektedir.

Halkın Beklediği Çözüm: Eskipazar sağlık birimlerinde yukarıda sayılan eksikliklerin giderilmesi ve Acil hizmetlerinin daha verimli olabilmesi için bağımsız bir Devlet Hastanesi çatısı altında hizmet verilmesi.

Karabük Acile gönderilen hastaların gerekli ilgiyi görmeleri için Kaymakamlık makamının yetkililer nezdinde girişimde bulunması.

C)  Eskipazar “ Sağlık Anketi ”

Sonucu Eskipazar halkı tüm bu olumsuzlukları nasıl yorumluyor? İhmal varmı? Tüm bu konular halkımız arasında sıkça konuşuluyor ve huzursuzluk yaratıyor. Bunun üzerine yetkililere iletmek üzere Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği (EKODER) olarak halkın görüşlerini yansıtan bir anket çalışması yaptık. 80 kişi arasında yapılan anketin sonuçlarını açıklıyoruz.

Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneğinin www.ekoder.org internet sitesinde gerçekleştirdiği ankete katılanların,

a) yüzde 16`sı “İnsanlarımız sağlık kontrollerini zamanında yaptırmıyor”
b) yüzde 31`i “Eskipazar sağlık birimleri yetersiz “
c) yüzde 35`i “Karabük Acil Bölümü yeterli özeni göstermiyor”
d) yüzde 6`sı “Ecel ölümü, yapacak bir şey yok”
e) yüzde 12`si “Diğer nedenler” olarak görüş bildirmişleridir.

Katılımcıların yüzde 31 ‘i Eskipazar Sağlık birimlerini yetersiz buluyor.Bunun temel nedenini yukarıda ilk 3 madde de ifade ettiğimiz sorunlar oluşturmaktadır.

Katılımcılaın yüzde 35’i Karabük Acil Bölümü yeterli özeni göstermediğini söylüyor.Bunun temel nedeni de 4.maddede ifade ettiğimiz Eskipazar’dan Acil olarak ambulans ile Karabük’e gönderilen hastaların aynı gün taburcu edilmeleri ve evlerine döndüklerinde aynı gün içinde kayıpların yaşanmış olmasıdır.

SONUÇ OLARAK,
Eskipazar İlçesi emekli kenti görünümü ve yüksek yaş ortalaması ile sağlık hizmetlerine yoğun talep duyan bir ilçedir. Yine Eskipazar halkı koruyucu sağlık hizmetlerinin farkında olarak önlem alan yada zamanında sağlık kontrollerini yaptırabilen bir yapıda olmadığı da herkesin malumudur. Eskipazar’da Sağlık hizmeti veren kuruluşların teknik kapasiteleri ve personel sayısı, İlçenin azalan nüfusuna bakarak tasarruf odaklı bakış açısı ile değerlendirilir ise, yaşlılık oranın yüksekliği nedeniyle yoğun poliklinik talebi gibi, sınırları içinde yoğun trafik akışına sahip karayollarında sıkça rastlanan trafik kazalarına Acil hizmet vermek gibi temel belirleyiciler gözden kaçırılabilir.Hizmet bugün olduğu gibi yeterince sağlanamayabilir,acil hastalarımızda genç ölümler yaşanabilir. Tüm bu nedenlerle Eskipazar’da sağlık hizmetlerinin aksayan yönlerinin Eskipazar Kaymakamlığınca yapılacak daha detaylı bir araştırma ile ortaya konması ve yetkililer nezdinde yukarıda yer verilen halkın çözüm önerileri de dikkate alınarak iyileştirmelerin acilen yapılması yönünde resmi başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. “Eskipazar Sağlık Sorunlarına daha yakın ilgi duyulmasını ve duyarlı davranılmasını Eskipazar halkı adına bu ilçenin bir sivil toplum kuruluşu olarak yetkililerden talep ediyoruz.
Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyururuz. 25.07.2014
ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ

Atilla Karaarslan’ın NOTU:
Eskipazar’ın gelişmesi için kurulan Sivil Toplum Kuruluşunun özenle hazırladığı bu sağlık raporu “yetkililer” tarafından dikkate alınmalı ve bu rapora göre Eskipazar Hastanesi yapılmalıydı.

Başka da söyleyecek sözüm yok…

 

2956

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir