Doğru, Farklı Karabük Haberleri

Güncel

Keltepe Kayak Merkezi kiraya veriliyor

Keltepe Kayak Merkezi Alt ve Üst Günübirlik kafeterya-mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi kiralama ihalesi 13 Ekim 2020 Salı günü saat 14.00’te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari Binasında yapılacak.

KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlimiz Karaağaç Köyü Mevkiinde İl Müdürlüğümüze ait Keltepe Kayak Merkezi Alt ve Üst Günübirlik Tesisleri kafeterya-mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi için için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca bir yıl süreyle Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma)  ile kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

1- Keltepe Kayak Merkezi Alt ve Üst Günübirlik kafeterya-mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi kiralama ihalesi İhale Komisyonu marifeti ile 13.10.2020 Salı günü saat:14.00’de; Yenişehir Mahallesi Nilüfer Sokak 3/a Karabük adresindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari Binasında yapılacaktır.

2- Keltepe Kayak Merkezi Alt ve Üst Günübirlik kafeterya-mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi kiralama ihalesinin yıllık toplam muhammen kira bedeli ( % 5 çeşitli paylar, % 18 KDV, Damga vergisi, sözleşme pulu bedeli ve %6 Kati teminat) hariç 90.000,00 TL’dır. (DoksanbinTürklirası)

3- İhaleye ilişkin İhale şartname ve ekleri için İl Müdürlüğümüzün Ziraat Bankasında bulunan TR510001000425882587885001 ıban nolu hesabına 500,00.-TL (BeşyüzTL) ücreti yatırılarak ödeme dekontunu teslim ederek, mesai saatleri dâhilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Servisinden alınabir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) İkametgâh adresinin yazılı beyanı,

b) T.C. Kimlik numarası beyanı (Nüfus kâğıdı fotokopisi),

c) İsteklinin, İhale Şartnamesini tamamen okuduğu ve şartnamede istenilen şartları kabul ettiğini ve ihaleye girmek istediğini belirtir imzalı şartname,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

e) Toplam muhammen kira bedelinin %10’u oranındaki 9.000,00.-TL (DokizbinTL) geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu belgesini,

f) – Keltepe Kayak Merkezi Alt ve Üst Günübirlik kafeterya-mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi kiralama ihalesi şartnamesi, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye girecek olanların Keltepe Kayak Merkezi Alt ve Üst Günübirlik kafeterya-mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi kiralama ihalesi İhale şartnamesini şartname bedeli olan 500,00.-TL. ödediğine dair makbuzu ibraz etmesi ve imza karşılığında almaları zorunludur.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince, İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı beyanını,

ı) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına dair taahhütnameyi,

(ihaleyi alan kişi veya firmanın sözleşme imzalanmadan önce söz konusu belgelerin asıllarını

idareye teslim etmeleri gerekmektedir.) sunmaları zorunludur.

8- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29’ncu maddesi gereğince, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15214